گلباران سبز

گلباران سبز

استان
تهران
شهر
تهران
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
golbaranesabz@gmail.com
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات گلباران سبز
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل فله 25 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل فله 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 50 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 100 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 300 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 500 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 700 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 1000 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 25 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 50 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 100 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 300 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 500 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 700 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 1000 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 25 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 50 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 100 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 300 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 500 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 700 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت سایز شکری عمده 1000 کیلویی
پرلیت سایز شکری عمده 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
خاک رنگی تراریوم عمده 25 کیلویی
خاک رنگی تراریوم عمده 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
خاک رنگی تراریوم عمده 50 کیلویی
خاک رنگی تراریوم عمده 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
خاک رنگی تراریوم عمده 100 کیلویی
خاک رنگی تراریوم عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
خاک رنگی تراریوم عمده 300 کیلویی
خاک رنگی تراریوم عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
خاک رنگی تراریوم عمده 500 کیلویی
خاک رنگی تراریوم عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
خاک رنگی تراریوم عمده 700 کیلویی
خاک رنگی تراریوم عمده 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
خاک رنگی تراریوم عمده 1000 کیلویی
خاک رنگی تراریوم عمده 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت 14 عنصر عمده 25 کیلویی
بستر آماده کشت 14 عنصر عمده 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت 14 عنصر عمده 50 کیلویی
بستر آماده کشت 14 عنصر عمده 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت 14 عنصر عمده 100 کیلویی
بستر آماده کشت 14 عنصر عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت 14 عنصر عمده 300 کیلویی
بستر آماده کشت 14 عنصر عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه