ابزار دستی دسته بندی
آویز گلدان مدل آلاله
آویز گلدان مدل آلاله
حداقل سفارش 5 عدد
سنگ رنگی سایز صفر ( بسته 20 عددی )
سنگ رنگی سایز صفر ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سنگ رنگی سایز یک ( بسته 20 عددی )
سنگ رنگی سایز یک ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سنگ رنگی سایز دو ( بسته 20 عددی )
سنگ رنگی سایز دو ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سنگ رنگی سایز سه ( بسته 20 عددی )
سنگ رنگی سایز سه ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سنگ رنگی سایز چهار ( بسته 20 عددی )
سنگ رنگی سایز چهار ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سینی نشاء 32 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
سینی نشاء 32 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سینی نشاء 50 حفره ای ( بسته 20 عددی )
سینی نشاء 50 حفره ای ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سینی نشاء 84 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
سینی نشاء 84 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سینی نشاء 50 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
سینی نشاء 50 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سینی نشاء 104 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
سینی نشاء 104 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سینی نشاء 70 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
سینی نشاء 70 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سینی نشاء 28 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
سینی نشاء 28 حفره ای ترک ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
آبپاش ( اسپری ) نیم لیتری ( بسته 10 عددی )
آبپاش ( اسپری ) نیم لیتری ( بسته 10 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بیلچه پلاستیکی 4 عددی مدل GPE13 ( بسته 10 عددی )
بیلچه پلاستیکی 4 عددی مدل GPE13 ( بسته 10 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
آبپاش 7 حالته ابتکار مدل GPE13 ( بسته 5 عددی )
آبپاش 7 حالته ابتکار مدل GPE13 ( بسته 5 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بیلچه باغبانی 25 سانتی متری کوچک ترک ( بسته 10 عددی )
بیلچه باغبانی 25 سانتی متری کوچک ترک ( بسته 10 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سمپاش 2 لیتری Kingjet ( بسته 5 عددی )
سمپاش 2 لیتری Kingjet ( بسته 5 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سمپاش 2 لیتری Pandora ( بسته 5 عددی )
سمپاش 2 لیتری Pandora ( بسته 5 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
اتیکت شناسه کالا 10 عددی کوتاه ( بسته 5 عددی )
اتیکت شناسه کالا 10 عددی کوتاه ( بسته 5 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
اتیکت شناسه کالا 10 عددی متوسط ( بسته 5 عددی )
اتیکت شناسه کالا 10 عددی متوسط ( بسته 5 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
شن کش کوچک ( بسته 5 عددی )
شن کش کوچک ( بسته 5 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
دستکش باغبانی آبی ( بسته 12 عددی )
دستکش باغبانی آبی ( بسته 12 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
دستکش باغبانی سبز ( بسته 12 عددی )
دستکش باغبانی سبز ( بسته 12 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
دستکش باغبانی زرد ( بسته 12 عددی )
دستکش باغبانی زرد ( بسته 12 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
روغن ولک کوچک بسته ( 20 عددی )
روغن ولک کوچک بسته ( 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
اتیکت شناسه کالا بلند 10 عددی ( بسته 5 عددی )
اتیکت شناسه کالا بلند 10 عددی ( بسته 5 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
پایه کارت چنگالی کریستالی 40 عددی ( بسته 5 عددی )
پایه کارت چنگالی کریستالی 40 عددی ( بسته 5 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بیلچه باغبانی 20 سانتی متری کوچک ( بسته 10 عددی )
بیلچه باغبانی 20 سانتی متری کوچک ( بسته 10 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
زیر گلدانی پلاستیکی کد 101 دهانه 6 سانت ( بسته 20 عددی )
زیر گلدانی پلاستیکی کد 101 دهانه 6 سانت ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
زیر گلدانی پلاستیکی کد 103 دهانه 10 سانت ( بسته 20 عددی )
زیر گلدانی پلاستیکی کد 103 دهانه 10 سانت ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
زیر گلدانی پلاستیکی کد 106 دهانه 14 سانت ( بسته 20 عددی )
زیر گلدانی پلاستیکی کد 106 دهانه 14 سانت ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته