انواع خاک دسته بندی
خاک لئوناردیت
خاک لئوناردیت
حداقل سفارش نامشخص
خاک لئوناردیت
خاک لئوناردیت
حداقل سفارش نامشخص
خاک لئوناردیت
خاک لئوناردیت
حداقل سفارش نامشخص
خاک لئوناردیت
خاک لئوناردیت
حداقل سفارش نامشخص
خاک لئوناردیت
خاک لئوناردیت
حداقل سفارش نامشخص
خاک لئوناردیت
خاک لئوناردیت
حداقل سفارش نامشخص
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 1000 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 700 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 500 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 300 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 100 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 50 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 25 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا فله 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
بستر آماده کشت زاموفیلیا بسته 4 کیلوگرمی ( بسته 36 عددی )
بستر آماده کشت زاموفیلیا بسته 4 کیلوگرمی ( بسته 36 عددی )
حداقل سفارش 36 بسته
بستر آماده کشت زاموفیلیا بسته 2 کیلوگرمی ( بسته 36 عددی )
بستر آماده کشت زاموفیلیا بسته 2 کیلوگرمی ( بسته 36 عددی )
حداقل سفارش 36 بسته
بستر آماده کشت زاموفیلیا 4 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا 4 کیلویی
حداقل سفارش 1 بسته
بستر آماده کشت زاموفیلیا 2 کیلویی
بستر آماده کشت زاموفیلیا 2 کیلویی
حداقل سفارش 1 بسته
خاک ممتاز 7 عنصر 7 کیلویی ( بسته 36 عددی )
خاک ممتاز 7 عنصر 7 کیلویی ( بسته 36 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
خاک ممتاز 7 عنصر 3 کیلویی ( بسته 36 عددی )
خاک ممتاز 7 عنصر 3 کیلویی ( بسته 36 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل فله 25 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل فله 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 50 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 100 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 300 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 500 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 700 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 1000 کیلویی
پرلیت دانه متوسط سایز 5-3 میل عمده 1000 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 25 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 25 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 50 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل فله 50 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 100 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 100 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 300 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 300 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 500 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 500 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 700 کیلویی
پرلیت دانه ریز سایز 3-1 میل عمده 700 کیلویی
حداقل سفارش 1 کیسه