بذر و تخم گیاهان دسته بندی
تخم پیاز ( بذر پیاز )
تخم پیاز ( بذر پیاز )
حداقل سفارش 100 گرم
زیره سبز
زیره سبز
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
زیره سبز بوجاری
زیره سبز بوجاری
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
خاکشیر
خاکشیر
حداقل سفارش 500 گرم
بذر هویح زرد(زردک) بسته بندی کوچک ( بسته 20 عددی )
بذر هویح زرد(زردک) بسته بندی کوچک ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر شاهدانه بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر شاهدانه بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر ریواس بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر ریواس بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر زیره بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر زیره بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر تخم شربتی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر تخم شربتی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر اسطوخودوس ( بسته 24 عددی )
بذر اسطوخودوس ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر کاسنی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر کاسنی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر مرزنجوش ( بسته 24 عددی )
بذر مرزنجوش ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر سنبل الطیب ( بسته 24 عددی )
بذر سنبل الطیب ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر آویشن ( بسته 24 عددی )
بذر آویشن ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر کدو تخم کاغذی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر کدو تخم کاغذی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر اکیناسه (سر خار گل) ( بسته 24 عددی )
بذر اکیناسه (سر خار گل) ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر گل گاوزبان ( بسته 24 عددی )
بذر گل گاوزبان ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر بابونه ( بسته 24 عددی )
بذر بابونه ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر انیسون ( بسته 24 عددی )
بذر انیسون ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر چای ترش ( بسته 24 عددی )
بذر چای ترش ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر مریم گلی ( بسته 24 عددی )
بذر مریم گلی ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر رازیانه ( بسته 24 عددی )
بذر رازیانه ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر کدو حلوایی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر کدو حلوایی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر کاهو پیچ بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر کاهو پیچ بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر کنگر فرنگی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر کنگر فرنگی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر پیازچه سفید بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر پیازچه سفید بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر پیاز بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر پیاز بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر بادمجان قلمی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر بادمجان قلمی بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر باقلا بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر باقلا بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر اسفناج بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر اسفناج بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر فلفل دلمه ای بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر فلفل دلمه ای بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
بذر هویج بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
بذر هویج بسته بندی بزرگ ( بسته 24 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته