گلدان و گل‌خانه دسته بندی
آویز گلدان مدل آلاله
آویز گلدان مدل آلاله
حداقل سفارش 5 عدد
زیر گلدانی پلاستیکی کد 101 دهانه 6 سانت ( بسته 20 عددی )
زیر گلدانی پلاستیکی کد 101 دهانه 6 سانت ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
زیر گلدانی پلاستیکی کد 103 دهانه 10 سانت ( بسته 20 عددی )
زیر گلدانی پلاستیکی کد 103 دهانه 10 سانت ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
زیر گلدانی پلاستیکی کد 106 دهانه 14 سانت ( بسته 20 عددی )
زیر گلدانی پلاستیکی کد 106 دهانه 14 سانت ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
زیر گلدانی پلاستیکی کد 108 دهانه 17 سانت ( بسته 20 عددی )
زیر گلدانی پلاستیکی کد 108 دهانه 17 سانت ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
زیر گلدانی پلاستیکی کد 109 دهانه 20 سانت ( بسته 20 عددی )
زیر گلدانی پلاستیکی کد 109 دهانه 20 سانت ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
زیر گلدانی پلاستیکی کد 111 دهانه 26 سانت ( بسته 20 عددی )
زیر گلدانی پلاستیکی کد 111 دهانه 26 سانت ( بسته 20 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 6 سانتی‌متری آجری ( بسته 1440عددی )
گلدان کشاورزی 6 سانتی‌متری آجری ( بسته 1440عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 8 سانتی‌متری آجری (بسته 810 عددی)
گلدان کشاورزی 8 سانتی‌متری آجری (بسته 810 عددی)
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 10 سانتی‌متری آجری (بسته 450 عددی)
گلدان کشاورزی 10 سانتی‌متری آجری (بسته 450 عددی)
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 12 سانتی‌متری آجری (بسته 320 عددی)
گلدان کشاورزی 12 سانتی‌متری آجری (بسته 320 عددی)
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 14 سانتی‌متری آجری (بسته 150 عددی)
گلدان کشاورزی 14 سانتی‌متری آجری (بسته 150 عددی)
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 15 سانتی‌متری آجری (بسته 180 عددی)
گلدان کشاورزی 15 سانتی‌متری آجری (بسته 180 عددی)
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 16 سانتی‌متری آجری (بسته 100 عددی)
گلدان کشاورزی 16 سانتی‌متری آجری (بسته 100 عددی)
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 18 سانتی‌متری آجری (بسته 50 عددی)
گلدان کشاورزی 18 سانتی‌متری آجری (بسته 50 عددی)
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 20 سانتی‌متری آجری (بسته 50 عددی)
گلدان کشاورزی 20 سانتی‌متری آجری (بسته 50 عددی)
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی عمده 6 سانتی متری مشکی ( بسته 1440 عددی )
گلدان کشاورزی عمده 6 سانتی متری مشکی ( بسته 1440 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 8 سانتی‌ متری مشکی ( بسته 1000 عددی )
گلدان کشاورزی 8 سانتی‌ متری مشکی ( بسته 1000 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 10 سانتی‌متری مشکی ( بسته 500 عددی )
گلدان کشاورزی 10 سانتی‌متری مشکی ( بسته 500 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 12 سانتی‌متری مشکی ( بسته 500 عددی )
گلدان کشاورزی 12 سانتی‌متری مشکی ( بسته 500 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
گلدان کشاورزی 14 سانتی‌متری مشکی ( بسته 250 عددی )
گلدان کشاورزی 14 سانتی‌متری مشکی ( بسته 250 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سطل کشاورزی ظرفیت 3 لیتری مشکی ( بسته 150 عددی )
سطل کشاورزی ظرفیت 3 لیتری مشکی ( بسته 150 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سطل کشاورزی ظرفیت 7 لیتری مشکی ( بسته 100 عددی )
سطل کشاورزی ظرفیت 7 لیتری مشکی ( بسته 100 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
سطل کشاورزی ظرفیت 10 لیتری مشکی ( بسته 50 عددی )
سطل کشاورزی ظرفیت 10 لیتری مشکی ( بسته 50 عددی )
حداقل سفارش 1 بسته
گل سینیری
گل سینیری
حداقل سفارش 100 عدد
باکس رز ارزان
باکس رز ارزان
حداقل سفارش 1 عدد
پکیج گل و میوه
پکیج گل و میوه
حداقل سفارش 1 عدد